Kontakt


ul.Obopólna 12/1;
30-069 Kraków
info@adress.nieruchomosci.pl

SENDERA NIERUCHOMOŚCI
ul.Gdańska 18a;
66-620 Gubin
nieruchomosci@sendera.pl

tel. kontaktowy:
500667677

Podstawowe pojęcia na związane z rynkiem nieruchomości

 • Nieruchomość gruntowa – grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności
 • zasób nieruchomości – nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • działka gruntu – niepodzielna, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej
 • działka budowlana – zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i funkcjonale korzystanie z budynków i urządzeń znajdujących się na tej działce
 • zbywanie albo nabywanie nieruchomości – dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste
 • plan miejscowy – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przestrzennego którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • wycena nieruchomości – postępowanie w wyniku którego dokonuje się określenie wartości nieruchomości
 • powszechna taksacja nieruchomości – wycena nieruchomości w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości
 • samorządowa osoba prawna – osoba prawna powołana lub tworzona przez organy jednostek samorządu terytorialnego
 • jednostka samorządu terytorialnego – gmina, powiat lub województwo
 • jednostka organizacyjna – państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 • standardy zawodowe – są to reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości
 • organizacje zawodowe – utworzone zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujący czynności rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości
 • nieruchomość podobna – nieruchomość która jest porównywalna z przedmiotem wyceny ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość
 • stan nieruchomości – stan prawny, techniczno użytkowy, zagospodarowania, stan otoczenia, wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości w której znajduje się dana nieruchomość
 • osoba bliska – to zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca lub przysposobiona, oraz osoba która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu
 • lokator – najemca lokalu lub osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.
 • właściciel – wynajmujący lub inna osoba, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający do używania lokalu,
 • lokal – lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, także pracownia twórcy służąca do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki,
 • lokal socjalny – lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi na jednego członka gospodarstwa nie może być mniejsza niż 5m², a w przypadku 1-osobowego gospodarstwa 10m²,
 • lokal zamienny – lokal znajdujący się w tej samej miejscowości , wyposażony w co najmniej takie same urządzenia techniczne, o powierzchni pokoi takiej jak w poprzednim, na członka gospodarstwa domowego nie może być mniej niż 10m² pow. a w jednoosobowym gospodarstwie nie mniej niż 20 m².
 • powierzchnia użytkowa lokalu – powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu: pokoi, kuchni, przedpokoi, spiżarni, alków, holi, korytarzy, łazienek i innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora. Za powierzchnię użytkową nie uważa się : balkonów, tarasów, logii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowi, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowanie opału,
 • opłaty niezależne od właściciela – opłaty za dostawy energii, gazu, wody, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
 • obmiar powierzchni użytkowej – dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię o wysokości większej bądź równej 2,20m zalicza się w całości, o wysokości równej lub większej niż 1,40m a mniejszej od 2,20 zalicza się w 50%, a w wysokości mniejszej niż 1,40 m nie zalicza się w ogóle.